Đánh giá tác động và Bảo vệ môi trường

Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm về: Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường trong hệ thống LM HTX VN.

Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Hỗ trợ xây dựng, triển khai và thúc đẩy các mô hình, biện pháp xử lý  BVMT cho các đơn vị HTX cũng như trở thành đối tác hợp tác của nhiều công ty, xí nghiệp, khu đô thị… về tư vấn các hoạt động dịch vụ môi trường xử lý BVMT tại Miền Bắc và toàn quốc.

Nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án của Trung tâm về: Hỗ trợ xây dựng, triển khai và thúc đẩy các mô hình, biện pháp BVMT.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về môi trường.

Luôn cập nhập xu thế, những ứng dụng công nghệ cao trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường với mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn với chi phí đầu tư thấp hơn. Trung tâm được thành lập và hoạt động với mô hình tư vấn dựa trên đạo đức, coi việc tạo ra giá trị xã hội là nền tảng cốt lỗi. Cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng góp phần cải thiện chất lượng môi trường.

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Dịch vụ cung ứng:

Tổ chức đăng ký và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch