Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần mồi trường. Quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường ở từng khoảng thời gian khác nhau.

 

 

 

 

Đối tượng QTMT

Các tổ chức sản xuất thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường;

Các tổ chức có nhu cầu được quan trắc để có căn cứ nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc;

Các dịch vụ QTMT bao gồm

Quan trắc môi trường không khí xung quanh;

Quan trắc môi trường lao động;

Quan trắc khí thải công nghiệp;

Quan trắc môi trường nước mặt, nước dưới đất và nước thải;

Quan trắc môi trường đất;

Quan trắc bùn thải;

Quan trắc trầm tích;

Quy trình QTMT

 

 

Thời gian thực hiện: tùy thuộc vào quy mô của dự án và số lượng mẫu cần lấy mà thời gian thực hiện khác nhau nhưng thông thường, thời gian quan trắc thường từ 01 – 07 ngày

 

Mục tiêu của QTMT

Mục tiêu của việc thực hiện quan trắc môi trường nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường.

Đưa ra diễn biến, xu hướng thay đổi về chất lượng môi trường thông qua một cơ sở dữ liệu đo đạc định kỳ;

 

Các lợi ích của QTMT

Là căn cứ thể hiện sự tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường của tổ chức;

Lưu trữ những thông tin về môi trường để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho các hoạt động môi trường sau này;

Đánh giá được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ môi trường mà tổ chức đang áp dụng;

Thông tin liên hệ

Mr Sơn: 0975.943.888

Email: lehongson01@gmail.com